DER STÄDTISCHE FRIEDHOF CĒSIS

Friedhof

 > 

Bestattete

 > 

Oskars Jēpe

CPK_P-021-01

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, CM 7563

Oskars Jēpe

1875 - 1951

[1951 Wenden Stadt / Originaltext - Lettisch] Nr.16; Oskars Jēpe; Geburtsdatum: den 23.Mai 1875; Geburtsort: Neu-Pebalk; verheiratet; arbeitsunfähig; Todestag: den 12. Mai 1951, um 2 Uhr; Begräbnistag: den 17. Mai 1951, auf dem Stadtfriedhof begraben; Todesursache: Herzsklerose

CVMM, CM 107211