DER STÄDTISCHE FRIEDHOF CĒSIS

Friedhof

 > 

Bestattete

 > 

Eduard Leopold Sadde

Eduard Leopold Sadde

1868 - 1878

[1878 Wenden Land] [Nr.] 2. [Todestag:] Januar dritte Abends; [Begräbnistag:] Januar dreizehnten Nachm.; Stadtterr. Wahscharkaln, Eduard Leopold Sadde, Besitzzer. Pehter und Fr. Juhle S[ohn]; [Geburtsort:] Wahscharkaln; [Alter:] 4 J[ahre]. ½ M[onate].; Kind; [Todesursache:] Entzündung

LVVA_F235_US4_GV612_0007

Bruder

Johann Friedrich Sadde (1876-1878)